LEPA & MALAM

  1. SHOTHAHAR LEPA(Guti) (Sharangadhara Samhita)
  2. DAHASHAMAK MALAM(Magajshudhi) (Ayu.Proprietary Medicine)
  3. KANCHAN MALAM (Ayu.Proprietary Medicine)
  4. PADADARI MALAM (Ayu.Proprietary Medicine)
Registered Office:- ARKASHALA BHAVAN
R.N.Godbole Road, Dr.M.N.Agashe Chowk,
165, 166 Shukrawar Peth, SATARA 415002 (MAHARASHTRA)
Phone No.(02162)250478
Email: – ayurved_arkashala@yahoo.com

Designed and Developed by Vision Multimedia